Förskolan kooperativet Musicas startsida
Att vara medlem på Föräldrakooperativet Musica i Guldheden

Att vara medlem

Att vara medlem i föräldrakooperativet Musica innebär en unik möjlighet att få insyn i och engagera sig i sitt barns vardag på förskolan. Med denna möjlighet följer även ett visst ansvar och det krävs vissa insatser från medlemmarna i form av vad som beskrivs nedan. Vår kompetenta och engagerade personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten medan medlemmarnas roll är att skapa förutsättningar för att den dagliga verksamhet ska bli så bra som möjligt.

Arbetsgivaransvar och förtroendeuppdrag

Kooperativ verksamhet innebär, förutom en givande samvaro inom ramen för ett gemensamt syfte, ansvar. Vårdnadshavare är som medlemmar i kooperativet arbetsgivare för personalen på Musica och har även ansvar för verksamheten som bedrivs.

Vi har även följande förtroendeposter:

Normalt innehar varje familj minst en av dessa förtroendeposter under sin tid på Musica. Utöver förtroendeposter väljs även rekryteringsansvarig, IT-ansvarig, fixaransvarig, trädgårdsansvarig, vikarieansvarig, textilansvarig och städansvarig bland medlemmarna. Ansvarsposterna är inte satta i sten utan nya roller kan uppstå och gamla tas bort beroende på vilka behov som finns i verksamheten.

Medlemsmöten

Kooperativformen ger stora möjligheter att påverka och bidra till den verksamhet som bedrivs. Medlemsmöten hålls vanligen tre gånger under hösten och fyra under våren. Årsstämma brukar hållas i mars. Rektor representerar personalgruppen och deltar under den första delen av mötena. På våra möten ges alla medlemmar och personal möjlighet att tala om vad man tycker är bra med Musica och vad som kan göras bättre. En medlem per familj bör alltid närvara på samtliga medlemsmöten. Sedan pandemin sker mötena i hybridform, och man har möjlighet både att delta på plats i Musicas lokaler eller via länk om det passar bättre.

Utvecklingssamtal

Personalen erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per år. Man träffar då en pedagog vid ett enskilt möte där man kan ställa specifika frågor om hur ens barn har det och utvecklas på Musica. I första hand ligger dessa samtal på ordinarie arbetstid. Vid behov eller önskemål kan sådana samtal ske oftare. Samtalen genomförs utan barn.

Fadderföräldrar

Som ny familj på Musica får man en fadderfamilj som är en familj som varit en tid på Musica och som kan berätta om rollen som medlem. Till dem kan man vända sig för att få information om man är osäker på hur någonting fungerar.

Städ och jour

Varje familj har ett par veckor per termin då man ansvarar för helgstädet av lokalerna samt tvättar handdukar, trasor och förkläden som använts av personalen under veckan som gått. Tidigare har dessa veckor även inneburit tjänstgöring i verksamhetens kök under några timmar på fredagen, men med nuvarande bemanning finns inte längre det behovet. Man har dock som vårdnadshavare möjlighet att komma in och t ex laga mat eller baka bröd under tiden då verksamheten är igång om man önskar det. För många har tjänstgöringen i verksamheten varit en fin och givande möjlighet till att ta del av sitt barns vardag, särskilt när man är ny på kooperativet och ännu inte lärt känna pedagoger eller barn.

Utöver städveckorna har man planerad sjukjour enligt ett schema några dagar/termin där man ska vara beredd att hoppa in om någon i personalen blir sjuk eller blir borta av någon annan orsak, och man inte haft möjlighet att få in någon timvikarie. Personalen och kooperativet strävar alltid efter att ta in en avlönad vikarie och vår ambition är att sjukjouren ska användas i så liten utsträckning som möjligt.

Sommar- och julstäd

Vid sommar- och juluppehållen fördelas underhållssysslor (exempelvis stortvätt och storstädning) bland föräldrarna.

Fixardag

En gång per termin ordnas även en gemensam ”fixardag” då vi ses på förskolan tillsammans med barnen och lagar, rustar upp och fixar med det som behövs på förskolan. Under denna dag grillar vi korv och har det trevligt tillsammans.

Musicafesten

En lördag i slutet av vårterminen äger den årliga Musicafesten rum. Då ses vi vuxna under avslappnade former. Barnen lämnar vi hemma. Festen arrangeras traditionsenligt av familjer vars barn slutar på Musica.